Privacy verklaring

Stichting Keep Fit, hierna te noemen Keep Fit, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Keep Fit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
  zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
  respecteren.


Als Keep Fit zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Keep Fit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan een door ons georganiseerde activiteit en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht (ivm aanhef);
 • Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Keep Fit  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een activiteit uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van een activiteit.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst bij aanvang van deelname aan de activiteit;


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Keep Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
  voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Keep Fit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keep Fit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Keep Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Keep Fit plaatst geen gegevens op openbare media om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Keep Fit zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Keep Fit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Stichting Keep Fit
Laan van Mertersem 61,   4812 PR Breda
info@stichtingkeepfit.nl